16 datasets found

Filter Results
 • Publikumstrafikk Sølvberget Stavanger

  NO: Datasettet inneholder data om hvor mye inn og ut trafikk det er på Sølvberget i Stavanger, fra døgnet som er gått. Disse blir telt opp ettersom person komme inn eller ut...
 • Turveier Stavanger

  Dette datasettet viser turstier i Stavanger kommune
 • Trehusbyen Stavanger

  NO: Kulturminneplan for Stavanger kommune. Trehusbyen omfatter de eldre trehusbydelene. Det gjelder egne retningslinjer for dette området, jf. plandokumentet og kommuneplanen....
 • Kulturmiljø Stavanger

  NO: Kulturminneplan for Stavanger kommune. Områder med verneverdige bebyggelse, prioritert for fremtidig regulering til hensynssone bevaring, jf. Pbl § 12-6. EN: Cultural...
 • Kulturlandskap Stavanger

  NO: Kulturminneplan for Stavanger kommune. Landskapsområdene er verdifulle (tidligere) jordbrukslandskap med høy tetthet av kulturspor. Nærmere beskrivelse av hvert enkelt...
 • Enkeltminner Stavanger

  NO: Kulturminneplanen for Stavanger kommune. Punktene i denne basen finnes i objektlisten bakerst i plandokumentet. Dette er verneverdige bygninger og anlegg som enten er gode...
 • Båndlagt Stavanger

  NO: Båndlagte områder jfr. Plan- og bygningsloven § 11-8 d. Områdene er fredet i medhold av Kulturminneloven, eller det er varslet oppstart av fredningssak. EN: Tapered areas...
 • Anleggsregister

  NO: Kartdata for Stavanger som illustrerer: Tema Objekttype Naturvernområde Naturverngrense Arealbrukgrense Park Lekeplass SportIdrettPlass Friluftslivsområde...
 • Folkeregisterdata Stavanger Fornavn

  NO: Datasettet inneholder folkedata om innbyggerne i Stavanger. Her telles fornavn og summeres opp i antall. Grupper som er mindre enn 5 tas ikke med i dataene. Datasettet...
 • Valglokaler og åpningstider Stavanger

  NO: Datasettet inneholder data om valglokaler og åpningstider på valgdagene, i Stavanger kommune Dataformat: JSON: Datasettet er tilgjengelig i JSON-format for enkel håndtering...
 • 52 Hverdagsturer samling

  NO: Samling av tidligerere datasett, 52 hverdagsturer over hele Stavanger, én for hver av årets uker. hver hverdagstur har 5 ressurser. Det er kart over turen i gpx-, geojson-...
 • 17. mai tog i Stavanger

  NO: Datasettet inneholder Folketoget, Barnetoget, Russetoget og Toget til Bjergsted i formatene GEOJSON og KML. Mer info finnes på Stavanger kommune sine nettsider: Lenke:...
 • 06419 Sysselsetting i kommunene grunnlagsdata

  Sysselsatte og årsverk i forskjellige deler av kommunen; administrasjon, skoler, barnehager, helse og sosial, tekniske tjenester, kultur. Utvalget er hentet fra SSBs...
 • Snublesteiner Stavanger

  Kunstprosjektet ”Snublesteiner” er et prosjekt til minne om nazismens ofre under andre verdenskrig....
 • Eventdata Linticket

  Data fra Linticket beskriver arrangementer av forskjellige typer som skjer rundt i landet. Hentes fra: https://www.linticket.no/api/index.php3?action=events? Beskrivelse av...
 • 04692 Kultur grunnlagsdata

  Datasettet inneholder bl.a. driftsutgifter til kino, museer, kunstformidling, aktivitetsttilbud for barn og unge, idrettsbygg og -anlegg, musikk- og kulturskoler, opplysninger...