Publikumstrafikk Sølvberget Stavanger

NO:

Datasettet inneholder data om hvor mye inn og ut trafikk det er på Sølvberget i Stavanger, fra døgnet som er gått. Disse blir telt opp ettersom person komme inn eller ut inngangene i Sølvberget, per inn/utgang. En total for dagen er også gitt.

Datasettet viser også hvilken tid som er "peak hour" eller den timen der det er mest trafikk på en inn/utgang.

Dataformat:

  • JSON: Datasettet er tilgjengelig i JSON-format for enkel håndtering av dataene.
  • XML: Datasettet er tilgjengelig i XML-format, som er et utbredt format for strukturert datautveksling. XML gjør det mulig å definere egendefinerte tags og hierarki for dataene, og det er godt egnet for å representere komplekse datamodeller.
  • YAML: Datasettet er tilgjengelig i YAML-format, som er en menneskevennlig og lesbar form av datastrukturering. YAML brukes ofte til konfigurasjonsfiler, og det gir en enkel og intuitiv syntaks for å representere dataene på en hierarkisk måte.
  • CSV: Datasettet er tilgjengelig i CSV-format, som er en vanlig filtype for å importere og analysere data i ulike verktøy.
  • XLSX: Datasettet er også tilgjengelig i XLSX-format, som er et vanlig format for regneark og kan være nyttig for videre bearbeiding og analyse av dataene.

Oppdateres daglig, JSON fil oppdateres rundt 0830.


EN:

The dataset contains data on how much inbound and outbound traffic there is on Sølvberget in Stavanger, from the past 24 hours. These are counted as people enter or leave the entrances in Sølvberget, per entry/exit. A total for the day is also given.

The data set also shows which time is "peak hour" or the hour when there is the most traffic at an entrance/exit.

Data formats:

  • JSON: The dataset is available in JSON format for easy data handling.
  • XML: The dataset is available in XML format, which is a widely used format for structured data exchange. XML allows for defining custom tags and hierarchy for the data, and it is well-suited for representing complex data models.
  • YAML: The dataset is available in YAML format, which is a human-friendly and readable form of data structuring. YAML is often used for configuration files, and it provides a simple and intuitive syntax for representing data in a hierarchical manner.
  • CSV: The dataset is available in CSV format, which is a common file type for importing and analyzing data in various tools.
  • XLSX: The dataset is also available in XLSX format, which is a common format for spreadsheets and can be useful for further processing and analysis of the data.

Updated dailym JSON file is updated about 0830.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert april 16, 2024, 10:20 (CEST)
Opprettet januar 24, 2023, 12:24 (CET)
Gyldig fra 2023
Oppdateres Daglig