23 datasets found

Tags: Stavanger

Filter Results
 • Kolonihager Stavanger

  Kolonihagene i Stavanger
 • Kulturlandskap Stavanger

  Kulturminneplan for Stavanger kommune. Landskapsområdene er verdifulle (tidligere) jordbrukslandskap med høy tetthet av kulturspor. Nærmere beskrivelse av hvert enkelt landskap...
 • Kulturmiljø Stavanger

  Kulturminneplan for Stavanger kommune. Områder med verneverdige bebyggelse, prioritert for fremtidig regulering til hensynssone bevaring, jf. Pbl § 12-6.
 • Levekårssoner Stavanger

  Living condition zones Stavanger Inndeling av levekårssoner. En levekårssone består av en eller flere grunnkretser.
 • Lokalisering barnehager Stavanger

  Oversikt over alle barnehager i Stavanger, med lokalisering ( to koordinatsystem ), navn og adresse Kindergardens – locations
 • Skolekretser Stavanger

  Iht. opplæringsloven er elevens nærskole den skolen med kortest gå-avstand. For å antyde hvor disse skolegrensene går er det utarbeidet VEILEDENDE kart. Opplæringsloven gir...
 • Støy havn og cruise

  Støysoner for utendørs støy rundt støykildene havn og crusebåter, beregnet 4 m over bakken i henhold til forurensningsforskriften kap. 5 om støy:...
 • Støy jernbane

  Støysoner for utendørs støy rundt støykilden jernbane. To soner: – Stønivå > 65 dB LAEQ24, hovedregel at støyfølsom bebyggelse skal unngås. – Støynivå >55 dB L AEQ24,...
 • Støy vei

  Noise levels – public roads
 • Sykkelnettkart Nord-Jæren

  Kart over sykkelnettet på Nord-Jæren. Map of bike lane network on Nord-Jæren
 • Turveier Stavanger

  Dette datasettet viser turstier i Stavanger kommune
 • Valgkretser Stavanger kommune

  Kart som viser gjeldende valgkretsgrenser i Stavanger
 • Gatenavn Stavanger

  Datasett for gatenavn Stavanger kommune. Street names
 • Enkeltminner Stavanger

  Kulturminneplanen for Stavanger kommune. Punktene i denne basen finnes i objektlisten bakerst i plandokumentet. Dette er verneverdige bygninger og anlegg som enten er gode...
 • Fartsgrenser Stavanger

  Fartsgrenser på alle offentlige veier som er registrert i NVDB. Speed limits on public roads
 • Boligsoneparkering i Stavanger

  Dette datasettet viser boligsoneparkeringer i Stavanger kommune. Housing zone-parking in Stavanger
 • Båndlagt Stavanger

  Båndlagte områder jfr. Plan- og bygningsloven § 11-8 d. Områdene er fredet i medhold av Kulturminneloven, eller det er varslet oppstart av fredningssak.
 • Anleggsregister

  Beskriver områder som Park og vei har ansvaret for. Tema Objekttype 4022 Naturvernområde 4022 Naturverngrense 4110 Arealbrukgrense 4122 Park 4123 Lekeplass 4131...
 • Bydeler Stavanger

  Kart over bydeler i Stavanger. Datasettet viser bydeler i Stavanger før kommunesammenslåingen 1.1.2020. Erstattet av datasettet "Kommunedeler Stavanger"
 • Lokalisering gravlunder Stavanger

  Dette datasettet viser plassering av gravlunder i Stavanger kommune