Støy jernbane

Støysoner for utendørs støy rundt støykilden jernbane. To soner: – Stønivå > 65 dB LAEQ24, hovedregel at støyfølsom bebyggelse skal unngås. – Støynivå >55 dB L AEQ24, vurderingssone. Støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende resultat. Støysonene er utarbeidet i samsvar med T-1442: ”Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging”.
Noise level – railways

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated juni 5, 2023, 06:00 (CEST)
Created august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra:
Gyldig til:
Oppdateres: Hvert 4. år