Støy jernbane. Utgått/Ended

Støysoner for utendørs støy rundt støykilden jernbane. To soner: – Stønivå > 65 dB LAEQ24, hovedregel at støyfølsom bebyggelse skal unngås. – Støynivå >55 dB L AEQ24, vurderingssone. Støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende resultat. Støysonene er utarbeidet i samsvar med T-1442: ”Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging”.
Noise level – railways

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Byutvikling v/ Elisabeth Kastellet
Vedlikeholdes av Kart og digitale tjenester v/ Alexandra Björk
Sist oppdatert februar 23, 2024, 13:07 (CET)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 1.1.2015
Gyldig til: 2022/2023
Oppdateres / Updated: Innaktiv / Inactive