Hjemmebaserte tjenester Stavanger, informasjon

NO:

Datasettet innholder informasjon om hjemmebaserte tjenester i Stavanger kommune. Ting som navn på lokasjon, gateadresse, postnummer, posisjon i Lat, Long, telefon og virksomhetsleder.

For mer infomrasjon om hjemmebaserte tjenester i Stavanger se Lenke https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/hjemmetjenester/hjemmesykepleie/

Dataformater:

 • GEOJSON: Muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av lokasjoner.
 • GPX: Standardfiltype for utveksling av GPS-data, inkluderer spor og ruter for reise- og bevegelsesanalyse.
 • TopoJSON: Komprimert og topologisk optimalisert variant av JSON for effektiv visualisering og analyse av store geografiske datasett.
 • JSON: Allsidig format for datautveksling, brukt for enkel og effektiv representasjon av strukturerte data, med bred støtte i ulike programmeringsmiljøer.
 • XML: Utbredt for strukturert datautveksling, med egendefinerte tags og hierarki for dataene.
 • YAML: Menneskevennlig form av datastrukturering, spesielt egnet for komplekse datamodeller.
 • CSV: Vanlig filtype for import og analyse av data i ulike verktøy.
 • XLSX: Regnearkformat, nyttig for videre bearbeiding og analyse av dataene.

EN:

The dataset contains information about home-based services in Stavanger municipality. Things like the name of the location, street address, postal code, position in Latitude, Longitude, telephone, and the head of the organization.

For more information about home-based services in Stavanger, see the Link https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/hjemmetjenester/hjemmesykepleie/

Data Formats:

 • GEOJSON: Enables easy visualization and geographic analysis of locations.
 • GPX: Standard file type for exchanging GPS data, including tracks and routes for travel and movement analysis.
 • TopoJSON: Compressed and topologically optimized variant of JSON for efficient visualization and analysis of large geographical datasets.
 • JSON: Versatile data exchange format, used for simple and efficient representation of structured data, with broad support in various programming environments.
 • XML: Widely used for structured data exchange, with custom tags and hierarchy for the data.
 • YAML: Human-friendly form of data structuring, especially suitable for complex data models.
 • CSV: Common file type for importing and analyzing data in various tools.
 • XLSX: Spreadsheet format, useful for further processing and analysis of the data.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Espen S. Oftedal
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert juni 3, 2024, 10:35 (CEST)
Opprettet november 22, 2023, 10:06 (CET)
Gyldig fra / valid from: 2023.11.22
Gyldig til / valid until: 2024.06.01
Oppdateres / Updated: Hver 6. måned/ Every 6th month