Fant 16 datasett

Formater: TXT

Filterresultater
 • 04686 Pleie og omsorg grunnlagsdata

  Inneholder hva kommunene bruker på pleie- og omsorgtjenester. Hvor mange som mottar støtte til ulike omsorgtjenester. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04686....
 • 04693 Kirke grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04693. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. Tall for døpte, konfirmerte, vigsler, gravferder, gudstjenester, antall...
 • 04687 Sosialtjenesten grunnlagsdata

  Data om sosialhjelp, stønadsmottakere, rusmiddeltiltak o.s.v. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04687. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. En nærmere...
 • 04689 Vann grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04689. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. Inneholder opplysninger om kommunens kostnader, hva vannet brukes til, data om...
 • 04692 Kultur grunnlagsdata

  Datasettet inneholder bl.a. driftsutgifter til kino, museer, kunstformidling, aktivitetsttilbud for barn og unge, idrettsbygg og -anlegg, musikk- og kulturskoler, opplysninger...
 • 04685 Kommunehelse grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04685. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. Data om helsetjenestekostnader,svangerskapskontroll, spedbarnsundersøkelser,...
 • 04691 Gebyrsatser/brukerbetaling grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04691. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. Inneholder abonnementspris, timepris og utgiftstak for pleie og omsorg samt...
 • 04697 Brann- og ulykkesvern grunnlagsdata

  Inneholder data om kostnader, erstatningsbeløp, antall bygningsbranner, antall piper feiet. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04697. Datasettet har tall fra...
 • 06811 Eiendomsskatt grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 06811. Datasettet har tall fra 2010 til 2017. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-06811.txt.
 • 08122 Gebyrer

  Gebyrer for renovasjon, vann og avløp. Satser for en standard bolig på 120 m², ekskl. mva. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 08122. Datasettet har tall fra 2010...
 • Skipsanløp Stavanger havn 2015

  Datasettet viser alle skipsanløp til Stavanger havn 2015. Nærmere forklaring til datasettet i info_skipsanløp.txt
 • 04684 Grunnskoleopplæring grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04684. Inneholder data om utgifter til grunnskole, voksenopplæring, SFO, skolelokaler og skoleskyss. Videre lønnsutgifter,...
 • 04688 Barnevern grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04688. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. Oversikt over antall hjelpetiltak, meldinger, undersøkelser, behandlingstid,...
 • 04694 Samferdsel grunnlagsdata

  Kommunale utgifter til samferdsel, antall holdeplasser, sykkelveg,parkeringsplasser og mye mer . Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04694. Datasettet har tall...
 • 06027 Introduksjonsordningen grunnlagsdata

  Kostnader for introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 06027. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. Inneholder...
 • 11263 Naturforvaltning og friluftsliv - hovedtall og bakgrunnstall

  Inneholder data om kommunenes nærmiljøinnsats. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 11263. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere beskrivelse av...