Nye datasett, Museum, apotek, kirker

7. november 2023

Nytt datasett, Museum i Stavanger

Dette datasettet gir informasjon om ulike museer i Stavanger, inkludert navn, kommune, gateadresse, postnummer, lokasjon (i bredde- og lengdegrad), kontaktinformasjon og åpningstider. Noen av museene har også spesifikke åpningstider for hver dag i uken, slik at du kan planlegge ditt besøk. I tillegg gir kommentarseksjonen ekstra informasjon, for eksempel spesielle arrangementer, bookingmuligheter eller andre relevante detaljer. En fantastisk ressurs for de som ønsker å utforske og nyte den kulturelle arven som Stavanger har å tilby gjennom sine varierte museer.

Se det nye datasettet her. Lenke https://opencom.no/dataset/museum-i-stavanger

Dataformater:

 • JSON: Allsidig format for datautveksling, brukt for enkel og effektiv representasjon av strukturerte data, med bred støtte i ulike programmeringsmiljøer.
 • XML: Utbredt for strukturert datautveksling, med egendefinerte tags og hierarki for dataene.
 • YAML: Menneskevennlig form av datastrukturering, spesielt egnet for komplekse datamodeller.
 • CSV: Vanlig filtype for import og analyse av data i ulike verktøy.
 • XLSX: Regnearkformat, nyttig for videre bearbeiding og analyse av dataene.
 • GEOJSON: Muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av lokasjoner.
 • GPX: Standardfiltype for utveksling av GPS-data, inkluderer spor og ruter for reise- og bevegelsesanalyse.
 • TopoJSON: Komprimert og topologisk optimalisert variant av JSON for effektiv visualisering og analyse av store geografiske datasett.

Nye datasett, apotek i kommunene

Datasettet inneholder opplysninger fra legemiddelverkets oversikt over landets apotek. Omfatter alle gyldige apotekkonsesjoner. Inneholder informasjon som, Apotekets navn, postnummer og poststed sammen med kommune og fylke. Eier av apoteket, driftsansvarlig status og åpningsdato.

Se alle de forskjellige datasettene her. Lenke https://opencom.no/dataset/?q=Apotek

Hva er dette?

Disse dataene er hentet ifra Apotekoversikten til Statens legemiddelverk. Lenke:https://www.legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/apotekdrift/apotekoversikt

Dataformat

 • JSON: Datasettet er tilgjengelig i JSON-format for enkel håndtering av dataene.
 • XML: Datasettet er tilgjengelig i XML-format, som er et utbredt format for strukturert datautveksling. XML gjør det mulig å definere egendefinerte tags og hierarki for dataene, og det er godt egnet for å representere komplekse datamodeller.
 • YAML: Datasettet er tilgjengelig i YAML-format, som er en menneskevennlig og lesbar form av datastrukturering. YAML brukes ofte til konfigurasjonsfiler, og det gir en enkel og intuitiv syntaks for å representere dataene på en hierarkisk måte.
 • CSV: Datasettet er tilgjengelig i CSV-format, som er en vanlig filtype for å importere og analysere data i ulike verktøy.
 • XLSX: Datasettet er også tilgjengelig i XLSX-format, som er et vanlig format for regneark og kan være nyttig for videre bearbeiding og analyse av dataene.
 • ZIP: Datasettet er tilgjengelig i ZIP-format, som er en komprimeringsmetode for å redusere filstørrelsen og samle flere filer og mapper i en enkelt ZIP-fil. ZIP-filer er praktiske for å spare plass og enkel distribusjon av dataene. Her er alle samlet i en nedlasting

Nye datasett, Kirker i kommunene

Datasettet inneholder informasjon om kirker rundt om i kommunen. Samt navn, adresse og lokasjon i Lat, Long format. Sammen med en link til kulturnav oppslag for den enkelte kirken. Dataene er levert av Hovedorganisasjonen KA som er hovedorganisasjon for kirkelige og ideelle virksomheter

Se alle de forskjellige datasettene her. Lenke https://opencom.no/dataset/?tags=churches

Dataformat:

 • JSON: Datasettet er tilgjengelig i JSON-format for enkel håndtering av dataene.
 • XML: Datasettet er tilgjengelig i XML-format, som er et utbredt format for strukturert datautveksling. XML gjør det mulig å definere egendefinerte tags og hierarki for dataene, og det er godt egnet for å representere komplekse datamodeller.
 • YAML: Datasettet er tilgjengelig i YAML-format, som er en menneskevennlig og lesbar form av datastrukturering. YAML brukes ofte til konfigurasjonsfiler, og det gir en enkel og intuitiv syntaks for å representere dataene på en hierarkisk måte.
 • CSV: Datasettet er tilgjengelig i CSV-format, som er en vanlig filtype for å importere og analysere data i ulike verktøy.
 • XLSX: Datasettet er også tilgjengelig i XLSX-format, som er et vanlig format for regneark og kan være nyttig for videre bearbeiding og analyse av dataene.
 • GEOJSON: Datasettet er tilgjengelig i GEOJSON-format, som muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av lokasjoner.
 • GPX: Datasettet er tilgjengelig i GPX-format, som er en standardfiltype for utveksling av GPS-data. GPX-filer inneholder spor og ruter som er logget av GPS-enheter, og de kan brukes til å vise og analysere reise- og bevegelsesdata.
 • TopoJSON: Datasettet er tilgjengelig i TopoJSON-format, som er en komprimert og topologisk optimalisert variant av JSON for geografiske data. TopoJSON-filer kan brukes til å representere komplekse geometrier som topologiske relasjoner, og de er spesielt nyttige for effektiv visualisering og analyser av store geografiske datasett.

New dataset, museums in Stavanger

This dataset provides information about various museums in Stavanger, including name, municipality, street address, postal code, location (in latitude and longitude), contact information, and opening hours. Some of the museums also have specific opening hours for each day of the week, allowing you to plan your visit. Additionally, the comments section provides extra information, such as special events, booking options, or other relevant details. A fantastic resource for those who want to explore and enjoy the cultural heritage that Stavanger has to offer through its diverse museums.

See the dataset here. Link https://opencom.no/dataset/museum-i-stavanger

Data Formats:

 • JSON: Versatile data exchange format, used for simple and efficient representation of structured data, with broad support in various programming environments.
 • XML: Widely used for structured data exchange, with custom tags and hierarchy for the data.
 • YAML: Human-friendly form of data structuring, especially suitable for complex data models.
 • CSV: Common file type for importing and analyzing data in various tools.
 • XLSX: Spreadsheet format, useful for further processing and analysis of the data.
 • GEOJSON: Enables easy visualization and geographic analysis of locations.
 • GPX: Standard file type for exchanging GPS data, including tracks and routes for travel and movement analysis.
 • TopoJSON: Compressed and topologically optimized variant of JSON for efficient visualization and analysis of large geographical datasets.

New Datasets, Pharmacies in Municipalities

The dataset contains information from the Norwegian Medicines Agency's overview of the country's pharmacies. It includes all valid pharmacy concessions and provides information such as the pharmacy's name, postal code, and location, along with the municipality and county. It also includes details about the pharmacy owner, operational status, and opening date.

See all the different datasets here. Link https://opencom.no/dataset/?q=Apotek


What is this?

This data is extracted from the Pharmacy Overview of the Norwegian Medicines Agency. Link:https://www.legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/apotekdrift/apotekoversikt

Data formats:

 • JSON: The dataset is available in JSON format for easy data handling.
 • XML: The dataset is available in XML format, which is a widely used format for structured data exchange. XML allows for defining custom tags and hierarchy for the data, and it is well-suited for representing complex data models.
 • YAML: The dataset is available in YAML format, which is a human-friendly and readable form of data structuring. YAML is often used for configuration files, and it provides a simple and intuitive syntax for representing data in a hierarchical manner.
 • CSV: The dataset is available in CSV format, which is a common file type for importing and analyzing data in various tools.
 • XLSX: The dataset is also available in XLSX format, which is a common format for spreadsheets and can be useful for further processing and analysis of the data.
 • ZIP: The dataset is also available in ZIP format, which is a compression method used to reduce file size and consolidate multiple files and folders into a single ZIP file. ZIP files are convenient for saving space and facilitating the easy distribution of the data. All resources in one download

New Datasets, Churches in Municipalities

The dataset contains information about churches throughout the municipality, including their names, addresses, and locations in Lat, Long format. It also includes a link to the cultural heritage lookup for each church. The data is provided by the KA Main Organization, which is the main organization for religious and nonprofit entities.

See all the different datasets here. Link https://opencom.no/dataset/?tags=churches

Data formats:

 • JSON: The dataset is available in JSON format for easy data handling.
 • XML: The dataset is available in XML format, which is a widely used format for structured data exchange. XML allows for defining custom tags and hierarchy for the data, and it is well-suited for representing complex data models.
 • YAML: The dataset is available in YAML format, which is a human-friendly and readable form of data structuring. YAML is often used for configuration files, and it provides a simple and intuitive syntax for representing data in a hierarchical manner.
 • CSV: The dataset is available in CSV format, which is a common file type for importing and analyzing data in various tools.
 • XLSX: The dataset is also available in XLSX format, which is a common format for spreadsheets and can be useful for further processing and analysis of the data.
 • GEOJSON: The dataset is available in GEOJSON format, which enables easy visualization and geographic analysis of locations.
 • GPX: The dataset is available in GPX format, which is a standard file type for exchanging GPS data. GPX files contain tracks and routes logged by GPS devices, and they can be used to display and analyze travel and movement data.
 • TopoJSON: The dataset is available in TopoJSON format, which is a compressed and topologically optimized variant of JSON for geographic data. TopoJSON files can represent complex geometries with topological relationships, and they are particularly useful for efficient visualization and analysis of large geographic datasets