Nye data, Avtalefysioterapeuter

26. juni 2024

Avtalefysioterapeuter oversikt Stavanger

Datasettet innholder informasjon om avtalefysioterapeuter i Stavanger. Ting som navn på lokasjon, gateadresse, postnummer, posisjon i Lat, Long, telefon og virksomhetsleder. Kommunen har driftsavtale med rundt 60 fysioterapeuter. Du tar direkte kontakt med de fysikalske instituttene for å avtale tid.

Avtalefysioterapeuter Oversikt Stavanger LENKE https://opencom.no/dataset/avtalefysioterapeuter-oversikt-stavanger

Dataformater:

 • JSON: Allsidig format for datautveksling, brukt for enkel og effektiv representasjon av strukturerte data, med bred støtte i ulike programmeringsmiljøer.
 • YAML: Menneskevennlig form av datastrukturering, spesielt egnet for komplekse datamodeller.
 • CSV: Vanlig filtype for import og analyse av data i ulike verktøy.
 • XLSX: Regnearkformat, nyttig for videre bearbeiding og analyse av dataene.
 • GEOJSON: Muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av lokasjoner.
 • TopoJSON: Komprimert og topologisk optimalisert variant av JSON for effektiv visualisering og analyse av store geografiske datasett.

Contracted physiotherapists in Stavanger Stavanger

The dataset contains information about contracted physiotherapists in Stavanger. It includes details such as location name, street address, postal code, position in Latitude, Longitude, phone number, and business manager. The municipality has operating agreements with around 60 physiotherapists. You contact the physical institutes directly to make an appointment.

Contracted physiotherapists in Stavanger Stavanger LINK https://opencom.no/dataset/broken-column-jernmennene-i-stavanger

Data Formats:

 • JSON: Versatile data exchange format, used for simple and efficient representation of structured data, with broad support in various programming environments.
 • YAML: Human-friendly form of data structuring, especially suitable for complex data models.
 • CSV: Common file type for importing and analyzing data in various tools.
 • XLSX: Spreadsheet format, useful for further processing and analysis of the data.
 • GEOJSON: Enables easy visualization and geographic analysis of locations.
 • TopoJSON: Compressed and topologically optimized variant of JSON for efficient visualization and analysis of large geographical datasets.