Gratis kollektivreiser Nord-Jæren, billett statistikk

NO:

Datasettet inneholder statistiske data knyttet til bestillinger fra Stavanger kommunes innbyggere og bestillinger av kollektivtransportbilletter for Nord-Jæren under den pågående gratis kollektivtransportinitiativet.. LENKE Les mer på Stavanger kommune sine hjemmesider.

Merk at dataene omhandler antall bestillinger av billetter som er kommet inn til Stavanger kommune og ikke antall aktiverte eller brukte billetter.

Datasettet er tilgjengelig i to varianter: daglige oppdateringer og historiske data, som er organisert etter hver enkelt dag.

Dataformat:

 • JSON: Datasettet er tilgjengelig i JSON-format for enkel håndtering av dataene.
 • XML: Et utbredt format for strukturert datautveksling. XML gjør det mulig å definere egendefinerte tags og hierarki for dataene, og det er godt egnet for å representere komplekse datamodeller.
 • YAML: Et menneskevennlig og lesbar form av datastrukturering. YAML brukes ofte til konfigurasjonsfiler, og det gir en enkel og intuitiv syntaks for å representere dataene på en hierarkisk måte.
 • CSV: En vanlig filtype for å importere og analysere data i ulike verktøy.
 • XLSX: Et vanlig format for regneark og kan være nyttig for videre bearbeiding og analyse av dataene.
 • ZIP: En komprimeringsmetode for å redusere filstørrelsen og samle flere filer og mapper i en enkelt ZIP-fil. ZIP-filer er praktiske for å spare plass og enkel distribusjon av dataene. Her er alle samlet i en nedlasting

EN:

The dataset contains statistical data related to bookings made by the residents of Stavanger municipality and bookings of public transportation tickets for the Nord-Jæren region under the ongoing free public transportation initiative. LINK Read more on Stavanger municipality's website.

Note that the data pertains to the number of ticket orders received by Stavanger municipality and not the number of activated or used tickets.

The dataset is available in two variations: daily updates and historical data, organized on a per-day basis.

Data Formats:

 • JSON: The dataset is available in JSON format for easy data handling.
 • XML: A widely used format for structured data exchange. XML allows you to define custom tags and data hierarchy, making it suitable for representing complex data models.
 • YAML: A human-friendly and readable form of data structuring. YAML is often used for configuration files and provides a simple and intuitive syntax for representing data hierarchically.
 • CSV: A common file type for importing and analyzing data in various tools.
 • XLSX: A common spreadsheet format that can be useful for further processing and analysis of the data.
 • ZIP: A compression method to reduce file size and consolidate multiple files and folders into a single ZIP file. ZIP files are convenient for saving space and easy distribution of the data. Here, all the data is bundled together for a single download.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Espen S. Oftedal
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert mars 18, 2024, 08:37 (CET)
Opprettet august 30, 2023, 13:54 (CEST)
Gyldig fraw / Valid from 2023.07.03
Gyldig til / Valid until
Oppdateres / Updated Daglig / Daily