Valglokaler og åpningstider Stavanger

NO:

Datasettet inneholder data om valglokaler og åpningstider på valgdagene, i Stavanger kommune

Dataformat:

 • JSON: Datasettet er tilgjengelig i JSON-format for enkel håndtering av dataene.
 • XML: Datasettet er tilgjengelig i XML-format, som er et utbredt format for strukturert datautveksling. XML gjør det mulig å definere egendefinerte tags og hierarki for dataene, og det er godt egnet for å representere komplekse datamodeller.
 • YAML: Datasettet er tilgjengelig i YAML-format, som er en menneskevennlig og lesbar form av datastrukturering. YAML brukes ofte til konfigurasjonsfiler, og det gir en enkel og intuitiv syntaks for å representere dataene på en hierarkisk måte.
 • CSV: Datasettet er tilgjengelig i CSV-format, som er en vanlig filtype for å importere og analysere data i ulike verktøy.
 • XLSX: Datasettet er også tilgjengelig i XLSX-format, som er et vanlig format for regneark og kan være nyttig for videre bearbeiding og analyse av dataene.
 • GEOJSON: Datasettet er tilgjengelig i GEOJSON-format, som muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av lokasjoner.
 • GPX: Datasettet er tilgjengelig i GPX-format, som er en standardfiltype for utveksling av GPS-data. GPX-filer inneholder spor og ruter som er logget av GPS-enheter, og de kan brukes til å vise og analysere reise- og bevegelsesdata.
 • TopoJSON: Datasettet er tilgjengelig i TopoJSON-format, som er en komprimert og topologisk optimalisert variant av JSON for geografiske data. TopoJSON-filer kan brukes til å representere komplekse geometrier som topologiske relasjoner, og de er spesielt nyttige for effektiv visualisering og analyser av store geografiske datasett.

EN:

The dataset contains information about polling stations and opening hours on election days in Stavanger municipality.

Data formats:

 • JSON: The dataset is available in JSON format for easy data handling.
 • XML: The dataset is available in XML format, which is a widely used format for structured data exchange. XML allows for defining custom tags and hierarchy for the data, and it is well-suited for representing complex data models.
 • YAML: The dataset is available in YAML format, which is a human-friendly and readable form of data structuring. YAML is often used for configuration files, and it provides a simple and intuitive syntax for representing data in a hierarchical manner.
 • CSV: The dataset is available in CSV format, which is a common file type for importing and analyzing data in various tools.
 • XLSX: The dataset is also available in XLSX format, which is a common format for spreadsheets and can be useful for further processing and analysis of the data.
 • GEOJSON: The dataset is available in GEOJSON format, which enables easy visualization and geographic analysis of locations.
 • GPX: The dataset is available in GPX format, which is a standard file type for exchanging GPS data. GPX files contain tracks and routes logged by GPS devices, and they can be used to display and analyze travel and movement data.
 • TopoJSON: The dataset is available in TopoJSON format, which is a compressed and topologically optimized variant of JSON for geographic data. TopoJSON files can represent complex geometries with topological relationships, and they are particularly useful for efficient visualization and analysis of large geographic datasets.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Espen S. Oftedal
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert juli 31, 2023, 10:48 (CEST)
Opprettet juli 27, 2023, 13:53 (CEST)