Tidevannsdata fra Meteorologisk institutt, Stavanger

NO:

Datasettet inneholder data om tidevannsstanden i Stavanger, levert fra Metrologisk institutt. Verdiene gis i meter over middelvannstand, og prøver å predikere tidevannet for de neste 3 dagene.
Se lenke: https://kartverket.no/sehavniva/data-pa-se-havniva/viktige-vannstandsniva/ for ytterligere informasjon om referansevannstanden. «Tidevannskrefter (TIDE) og påvirkningen av været (SURGE). Tidevannskrefter danner grunnlaget for å beregne vannstanden. Prognose for værforholdene i den spesifiserte havnen brukes deretter til å justere dette grunnlaget (TOTAL). Bølger er ikke inkludert i prognosen, bare langvarige fenomener.»

Kolonner

AAR, MND, DAG, TIM

År, måned, dag og time (i UTC) henholdsvis.

PROG

Prognoselengde (tid siden modellkjøring)

SURGE

Påvirkning av været (vind, lufttrykk)

TIDE

Tidvannskrefter (astronomiske data fra Kartverket)

TOTAL

Totalt vannstandsnivå (sum av SURGE og TIDE)

0p, 25p, 50p, 75p, 100p

Prosentil av SURGE, det vil si hvor mange av ensemble prognosene er under den angitte (absolutte) verdien. For eksempel, hvis 75p er 0,14, betyr det at 75% av prognosene er under 0,14 mens 25% er mer enn det.

Kilde: https://api.met.no/weatherapi/tidalwater/1.1/documentation


EN:

The dataset contains data about tidal water level in Stavanger, provided by the Norwegian Meteorological Institute. The values are given in meters above mean sea level, and attempt to predict the tide for the next 3 days.
See the link: https://kartverket.no/sehavniva/data-pa-se-havniva/viktige-vannstandsniva/ for further information on the reference water level. “Tidal forces (TIDE) and the influence of weather (SURGE). Tidal forces is the basis for calculating water level. Forecast of weather conditions for the specified harbor is then used to adjust this basis (TOTAL). Waves are not included in the forecast, only long period phenomena.”

Columns

AAR, MND, DAG, TIM

Year, month, day and hour (in UTC) respectively

PROG

Prognosis length (time since model run)

SURGE

Influence of weather (wind, air pressure)

TIDE

Tidal forces (astronomical data from Kartverket)

TOTAL

Total water level (sum of SURGE and TIDE)

0p, 25p, 50p, 75p, 100p

Percentiles of SURGE, i.e. how many of the ensemble forecasts are below the indicated (absolute) value. E.g. if 75p is 0.14, this means 75% of the forecasts are below 0.14 while 25% are more than that.

Source: https://api.met.no/weatherapi/tidalwater/1.1/documentation

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://api.met.no/weatherapi/tidalwater/1.1/
Author Meteorologisk institutt
Maintainer Espen S. Oftedal
Last Updated september 21, 2023, 20:44 (CEST)
Created mars 6, 2023, 11:47 (CET)
Oppdateres / Updated Hver time / Every hour