Regnsensordata

NO:

Data er hente fra divserse sensorere som står rundt om i Stavanger. Det datasettet med nyeste dato skal være oppdatert. Oppdateres daglig.

To typer filer er tilgjengelig. Daglige data i form av JSON og CSV, med dato i tittelen. Sammne med Historiske data i form av CSV og ZIP-fil med JSON, XML, YAML og CSV filer inkludert.

Dataformat:

 • JSON: Datasettet er tilgjengelig i JSON-format for enkel håndtering av dataene.
 • XML: Datasettet er tilgjengelig i XML-format, som er et utbredt format for strukturert datautveksling. XML gjør det mulig å definere egendefinerte tags og hierarki for dataene, og det er godt egnet for å representere komplekse datamodeller.
 • YAML: Datasettet er tilgjengelig i YAML-format, som er en menneskevennlig og lesbar form av datastrukturering. YAML brukes ofte til konfigurasjonsfiler, og det gir en enkel og intuitiv syntaks for å representere dataene på en hierarkisk måte.
 • CSV: Datasettet er tilgjengelig i CSV-format, som er en vanlig filtype for å importere og analysere data i ulike verktøy.
 • XLSX: Datasettet er også tilgjengelig i XLSX-format, som er et vanlig format for regneark og kan være nyttig for videre bearbeiding og analyse av dataene.
 • ZIP: Datasettet er tilgjengelig i ZIP-format, som er en komprimeringsmetode for å redusere filstørrelsen og samle flere filer og mapper i en enkelt ZIP-fil. ZIP-filer er praktiske for å spare plass og enkel distribusjon av dataene. Her er alle samlet i en nedlasting

EN:

Data is obtained from various sensors that are in Stavanger. The data with the latest date are updated. Is updated daily.

Two types of files are available. Daily data is provided in JSON and CSV formats, with the date included in the title. In addition, historical data is available in the form of CSV files and a ZIP file containing JSON, XML, YAML, and CSV files.

Data formats:

 • JSON: The dataset is available in JSON format for easy data handling.
 • XML: The dataset is available in XML format, which is a widely used format for structured data exchange. XML allows for defining custom tags and hierarchy for the data, and it is well-suited for representing complex data models.
 • YAML: The dataset is available in YAML format, which is a human-friendly and readable form of data structuring. YAML is often used for configuration files, and it provides a simple and intuitive syntax for representing data in a hierarchical manner.
 • CSV: The dataset is available in CSV format, which is a common file type for importing and analyzing data in various tools.
 • XLSX: The dataset is also available in XLSX format, which is a common format for spreadsheets and can be useful for further processing and analysis of the data.
 • ZIP: The dataset is also available in ZIP format, which is a compression method used to reduce file size and consolidate multiple files and folders into a single ZIP file. ZIP files are convenient for saving space and facilitating the easy distribution of the data. All resources in one download

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Espen S. Oftedal
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert juni 23, 2024, 02:06 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Oppdateres / Updated Daglig / Daily