Luftkvalitetsprognose fra Meteorologisk institutt, Stavanger

NO:

Datasettet inneholder en prognose for luftkvaliteten for en plassering i Norge, det vil si en prognose for flere relevante parametere for luftkvalitet. I tillegg til en generell indeks for luftkvalitet, blir hovedparametrene for luftkvalitet som PM10, PM2,5 og O3 gitt sammen med lufttemperatur og fuktighet på ulike høyder (2, 0, 100, 200 og 500 meter). Vindretning og -hastighet, lufttrykk, nedbør og snøfall blir også gitt.

For detaljert beskrivelse av data, se LENKE: https://api.met.no/weatherapi/airqualityforecast/0.1/aqi_description

En plassering i Norge er definert av statistiske områder som omfatter en kommune, en del av en kommune og grunnkrets, den minste områdeenheten for statistikk i Norge.

Sensorer er gitt med lengde- og breddegradskoordinater. I Stavanger er det 4 sensorer, hver med sitt eget datasett. Disse er:
Vågen
Våland
Schancheholen
Kannik

Dataformat:

  • JSON: Datasettet er tilgjengelig i JSON-format for enkel håndtering av dataene.
  • XML: Datasettet er tilgjengelig i XML-format, som er et utbredt format for strukturert datautveksling. XML gjør det mulig å definere egendefinerte tags og hierarki for dataene, og det er godt egnet for å representere komplekse datamodeller.
  • YAML: Datasettet er tilgjengelig i YAML-format, som er en menneskevennlig og lesbar form av datastrukturering. YAML brukes ofte til konfigurasjonsfiler, og det gir en enkel og intuitiv syntaks for å representere dataene på en hierarkisk måte.

Kilde: https://api.met.no/weatherapi/airqualityforecast/0.1/


EN:

The dataset contains a forecast of air-quality for a location in Norway, i.e. the forecast of several parameters relevant for air-quality. Besides a general air-quality index, the main parameters for air-quality like PM10, PM2.5 and O3 are given together with, air temperature and humidity at different altitudes (2, 0, 100, 200 and 500 meters). Wind direction and speed, air pressure, rainfall and snowfall.

For a detailed description of the data, please refer to the LINK:https://api.met.no/weatherapi/airqualityforecast/0.1/aqi_description

A location in Norway is defined by the statistical units area-class which are a municipality (kommune), a part of a municipality (delområde) and grunnkrets, the smallest area unit for statistics in Norway.

The sensors are give with longitude and latitude coordinates. In Stavanger there are 4 sensors, each with their own dataset. These are:
Vågen
Våland
Schancheholen
Kannik

Data formats:

  • JSON: The dataset is available in JSON format for easy data handling.
  • XML: The dataset is available in XML format, which is a widely used format for structured data exchange. XML allows for defining custom tags and hierarchy for the data, and it is well-suited for representing complex data models.
  • YAML: The dataset is available in YAML format, which is a human-friendly and readable form of data structuring. YAML is often used for configuration files, and it provides a simple and intuitive syntax for representing data in a hierarchical manner.

Source: https://api.met.no/weatherapi/airqualityforecast/0.1/

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://api.met.no/weatherapi/airqualityforecast/0.1/
Forfatter Meteorologisk institutt
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Versjon 1.0
Sist oppdatert april 16, 2024, 20:15 (CEST)
Opprettet februar 28, 2023, 11:40 (CET)
Oppdateres/Updated Hver time / Hourly