Kommunestyre og fylkestingsvalg Stavanger statistikk

NO:

Datasettet inneholder informasjon om forhåndsstemmer for Stavanger, under kommunestyre og fylkestingsvalget 2023. Data oppdates en gang til dagen fram til valget og gir blandt annet:

 • Stemmeberettigede
 • Andel som har stemt
 • Forhåndsstemmer totalt
 • Ordinære forhåndsstemmer
 • Antall tidligtstemmer
 • Antall stemmer etter syv dager med forhåndsstemming
 • Endring fra 2019 etter syv dager med forhåndsstemming
 • Antall stemmer etter 14 dager med forhåndsstemming
 • Endring fra 2019 etter 14 dager med forhåndsstemming
 • Og antall per dato fram til valget

Dataformat:

 • JSON: Datasettet er tilgjengelig i JSON-format for enkel håndtering av dataene.
 • XML: Datasettet er tilgjengelig i XML-format, som er et utbredt format for strukturert datautveksling. XML gjør det mulig å definere egendefinerte tags og hierarki for dataene, og det er godt egnet for å representere komplekse datamodeller.
 • YAML: Datasettet er tilgjengelig i YAML-format, som er en menneskevennlig og lesbar form av datastrukturering. YAML brukes ofte til konfigurasjonsfiler, og det gir en enkel og intuitiv syntaks for å representere dataene på en hierarkisk måte.
 • CSV: Datasettet er tilgjengelig i CSV-format, som er en vanlig filtype for å importere og analysere data i ulike verktøy.
 • XLSX: Datasettet er også tilgjengelig i XLSX-format, som er et vanlig format for regneark og kan være nyttig for videre bearbeiding og analyse av dataene.
 • ZIP: Datasettet er tilgjengelig i ZIP-format, som er en komprimeringsmetode for å redusere filstørrelsen og samle flere filer og mapper i en enkelt ZIP-fil. ZIP-filer er praktiske for å spare plass og enkel distribusjon av dataene. Her er alle samlet i en nedlasting

EN:

The dataset contains information about early votes for Stavanger during the municipal and county council election in 2023. The data is updated daily until the election and includes:

 • Eligible voters
 • Percentage of votes cast
 • Total early votes
 • Regular early votes
 • Number of early voters
 • Number of votes after seven days of early voting
 • Change from 2019 after seven days of early voting
 • Number of votes after 14 days of early voting
 • Change from 2019 after 14 days of early voting
 • And the number per date leading up to the election.

Data formats:

 • JSON: The dataset is available in JSON format for easy data handling.
 • XML: The dataset is available in XML format, which is a widely used format for structured data exchange. XML allows for defining custom tags and hierarchy for the data, and it is well-suited for representing complex data models.
 • YAML: The dataset is available in YAML format, which is a human-friendly and readable form of data structuring. YAML is often used for configuration files, and it provides a simple and intuitive syntax for representing data in a hierarchical manner.
 • CSV: The dataset is available in CSV format, which is a common file type for importing and analyzing data in various tools.
 • XLSX: The dataset is also available in XLSX format, which is a common format for spreadsheets and can be useful for further processing and analysis of the data.
 • ZIP: The dataset is also available in ZIP format, which is a compression method used to reduce file size and consolidate multiple files and folders into a single ZIP file. ZIP files are convenient for saving space and facilitating the easy distribution of the data. All resources in one download

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Valgdirektoratet
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert september 10, 2023, 16:38 (CEST)
Opprettet september 4, 2023, 14:01 (CEST)