Apotek i Time

NO:

Datasettet inneholder opplysninger fra legemiddelverkets oversikt over landets apotek. Omfatter alle gyldige apotekkonsesjoner. Inneholder informasjon som, Apotekets navn, postnummer og poststed sammen med kommune og fylke. Eier av apoteket, driftsansvarlig status og åpningsdato.

Dataformat:

 • GEOJSON: Muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av lokasjoner.
 • GPX: Standardfiltype for utveksling av GPS-data, inkluderer spor og ruter for reise- og bevegelsesanalyse.
 • TopoJSON: Komprimert og topologisk optimalisert variant av JSON for effektiv visualisering og analyse av store geografiske datasett.
 • JSON: Datasettet er tilgjengelig i JSON-format for enkel håndtering av dataene.
 • XML: Datasettet er tilgjengelig i XML-format, som er et utbredt format for strukturert datautveksling. XML gjør det mulig å definere egendefinerte tags og hierarki for dataene, og det er godt egnet for å representere komplekse datamodeller.
 • YAML: Datasettet er tilgjengelig i YAML-format, som er en menneskevennlig og lesbar form av datastrukturering. YAML brukes ofte til konfigurasjonsfiler, og det gir en enkel og intuitiv syntaks for å representere dataene på en hierarkisk måte.
 • CSV: Datasettet er tilgjengelig i CSV-format, som er en vanlig filtype for å importere og analysere data i ulike verktøy.
 • XLSX: Datasettet er også tilgjengelig i XLSX-format, som er et vanlig format for regneark og kan være nyttig for videre bearbeiding og analyse av dataene.
 • ZIP: Datasettet er tilgjengelig i ZIP-format, som er en komprimeringsmetode for å redusere filstørrelsen og samle flere filer og mapper i en enkelt ZIP-fil. ZIP-filer er praktiske for å spare plass og enkel distribusjon av dataene. Her er alle samlet i en nedlasting

EN:

The dataset contains information from the Norwegian Medicines Agency's overview of the country's pharmacies. It includes all valid pharmacy concessions and provides information such as the pharmacy's name, postal code, and location, along with the municipality and county. It also includes details about the pharmacy owner, operational status, and opening date.

Data formats:

 • GEOJSON: Enables easy visualization and geographic analysis of locations.
 • GPX: Standard file type for exchanging GPS data, including tracks and routes for travel and movement analysis.
 • TopoJSON: Compressed and topologically optimized variant of JSON for efficient visualization and analysis of large geographical datasets.
 • JSON: The dataset is available in JSON format for easy data handling.
 • XML: The dataset is available in XML format, which is a widely used format for structured data exchange. XML allows for defining custom tags and hierarchy for the data, and it is well-suited for representing complex data models.
 • YAML: The dataset is available in YAML format, which is a human-friendly and readable form of data structuring. YAML is often used for configuration files, and it provides a simple and intuitive syntax for representing data in a hierarchical manner.
 • CSV: The dataset is available in CSV format, which is a common file type for importing and analyzing data in various tools.
 • XLSX: The dataset is also available in XLSX format, which is a common format for spreadsheets and can be useful for further processing and analysis of the data.
 • ZIP: The dataset is also available in ZIP format, which is a compression method used to reduce file size and consolidate multiple files and folders into a single ZIP file. ZIP files are convenient for saving space and facilitating the easy distribution of the data. All resources in one download

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://www.legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/apotekdrift/apotekoversikt
Forfatter Statens legemiddelverk
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert februar 25, 2024, 07:00 (CET)
Opprettet november 6, 2023, 08:33 (CET)
Gyldig fra / valid from: 06.11.2023
Gyldig til / valid until:
Oppdateres / Updated: Hver Søndag / Every Sunday