Innfallsporter til friluftsliv i Stavanger

NO:

Kartlagte innfallsporter til større områder der det drives friluftsliv i kommunen. Portene viser stier, veier, brygger eller parkeringsplasser som er i nærheten av friluftsområder eller kjente turveier.

Dataformat:

  • GEOJSON: Datasettet er tilgjengelig i GEOJSON-format, som muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av lokasjoner.
  • KML: Datasettet er tilgjengelig i KML-format, som er et geografisk filformat utviklet for bruk i geografiske informasjonssystemer (GIS). KML-filer inneholder geografisk informasjon, som punkter, linjer og polygoner, samt annen tilleggsinformasjon som kan brukes til visualisering og analyse av geografiske data.
  • GPX: Datasettet er tilgjengelig i GPX-format, som er en standardfiltype for utveksling av GPS-data. GPX-filer inneholder spor og ruter som er logget av GPS-enheter, og de kan brukes til å vise og analysere reise- og bevegelsesdata.
  • TopoJSON: Datasettet er tilgjengelig i TopoJSON-format, som er en komprimert og topologisk optimalisert variant av JSON for geografiske data. TopoJSON-filer kan brukes til å representere komplekse geometrier som topologiske relasjoner, og de er spesielt nyttige for effektiv visualisering og analyser av store geografiske datasett.

EN:

Mapped entry points to larger areas where outdoor activities are conducted in the municipality. The entry points indicate trails, roads, docks, or parking lots that are in proximity to recreational areas or well-known hiking paths.

Data formats:

  • GEOJSON: The dataset is available in GEOJSON format, which enables easy visualization and geographic analysis of locations.
  • KML: The dataset is available in KML format, which is a geographic file format developed for use in Geographic Information Systems (GIS). KML files contain geographic information such as points, lines, and polygons, as well as additional metadata that can be used for visualization and analysis of geographic data.
  • GPX: The dataset is available in GPX format, which is a standard file type for exchanging GPS data. GPX files contain tracks and routes logged by GPS devices, and they can be used to display and analyze travel and movement data.
  • TopoJSON: The dataset is available in TopoJSON format, which is a compressed and topologically optimized variant of JSON for geographic data. TopoJSON files can represent complex geometries with topological relationships, and they are particularly useful for efficient visualization and analysis of large geographic datasets.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Espen S. Oftedal
Last Updated september 26, 2023, 06:14 (CEST)
Created august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 2020
Gyldig til:
Oppdateres: Ved behov